WHO ARE WE ?

S.E.A. Power Gent Co., Ltd. ແມ່ນອົງກອນທຸລະກິດດ້ານພະລັງ ຈົດທະບຽນໃນປີ ພ.ສ. 2555 ດ້ວຍທຸນຈົດທະບຽນ 5 ລ້ານບາດ ເພື່ອເປັນສູນກາງການຄ້າການລົງທຸນໃນພູມິພາກເອເຊຍຕະວັນອອກສຽງໃຕ້ (Southeast ASIA) ຮັບໃຊ້ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງພາກທຸລະກິດ ໃນກຸ່ມສະມາຊິກປະຊາຄົມເສດຖະກິດ ອາຊຽນ (AEC) ໂດຍສະເພາະ ເຮົາຊ່ຽວຊານໃນທຸລະກິດສຳຮອງພະລັງງານ ແລະບໍລິສັດແມ່ນຕົວແທນຈຳໜ່າຍ ເຄື່ອງປັ່ນໄຟ (ເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າ) ຫຼາຍຍີ່ຫໍ້ ເຊັ່ນ; Cummins, Perkins, Volvo, etc. ຄອບຄຸມໄປເຖິງທຸລະກິດພະລັງງານແສງອາທິດ ພະລັງງານລົມ ພະລັງງານຊີວະມວນ ລວມເຖິງລະບົບພະລັງງານຄວາມຮ້ອນຮ່ວມ ວິໄສທັດ (Vision) ບໍລິສັດ ເອສ.ອີ.ເອ ພາວເວີ ເຈັນ ຈຳກັດ ຈັດຕັ້ງຂຶ້ນມາ ເພື່ອຈະເປັນສ່ວນສຳຄັນໃນການຂັບເຄື່ອນທຸລະກິດ ໂດຍສະເພາະທຸລະກິດ SME ເພື່ອສະໜອງອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງພາກທຸລະກິດນັ້ນ ໆ ດ້ວຍໂອກາດທາງທຸລະກິດທີ່ເປີດກວ້າງ ແລະ ຕະຫຼາດໃໝ່ ໆ ທີ່ກຳລັງຈະເກີດຂຶ້ນຈາກການທີ່ປະເທດໄທເຂົ້າຮ່ວມປະຊາຊົນ ເສດຖະກິດອາຊຽນ (AEC)